‘Sammy’ hi guys ‘Matt ‘was up I don’t knew Matt maybe Sammy’s code wow rely ‘Sammy’ yes. theta’s so cool ‘Sammy’ yes. wow can I be tat ‘Sammy’ yes. I’m gang be the smarts boy in talon